ما به شما کمک جهان در حال رشد از سال 1983

گواهی

صدور گواهینامه از محصولات

صدور گواهینامه از ماژول های خورشیدی

صدور گواهینامه از ماژول های خورشیدی

افتخار-1_15

افتخار-1_15

صدور گواهینامه CE از توربین های بادی زمین ثابت

صدور گواهینامه CE از توربین های بادی زمین ثابت

صدور گواهینامه IEC61215

صدور گواهینامه IEC61215

IEC61215-2005

IEC61215-2005

IEC61730-2005

IEC61730-2005

IEC62321-1

IEC62321-1

ISO9001

ISO9001

صدور گواهینامه MCS برای انگلستان ایرلند

صدور گواهینامه MCS برای انگلستان ایرلند

گزارش آزمون NREL برای شمال امریکا

گزارش آزمون NREL برای شمال امریکا

صدور گواهینامه ROHS

صدور گواهینامه ROHS

گزارش آزمون TUV

گزارش آزمون TUV

گواهینامه TUV modules02 خورشیدی

گواهینامه TUV modules02 خورشیدی

گواهینامه TUV modules03 خورشیدی

گواهینامه TUV modules03 خورشیدی

صدور گواهینامه TUV از ماژول های خورشیدی

صدور گواهینامه TUV از ماژول های خورشیدی

certication CE

certication CE

صدور گواهینامه CE برای زمین کنترل توربین بادی

صدور گواهینامه CE برای زمین کنترل توربین بادی

CE گواهینامه بف ماژول

CE گواهینامه بف ماژول

CE ایرلند

CE ایرلند

IEC60529

IEC60529

افتخار شرکت

افتخار-1_10
对外贸易 经营 者 备案 登记 书
工厂 营业 执照 002
海 田 营业 执照 - 最新 副本
控股 ISO 认证 COPY
高新技术 企业 证书
自理 报检 单位 备案 登记 书
浙江省 高新技术 企业


WhatsApp Online Chat !