અમે વિશ્વ 1983 થી વધતી મદદ

પ્રમાણન

ઉત્પાદન પ્રમાણપત્ર

સૌર મોડ્યુલો પ્રમાણપત્ર

સૌર મોડ્યુલો પ્રમાણપત્ર

સન્માન-1_15

સન્માન-1_15

નિયત પિચ વિન્ડ ટર્બાઇન ના સીઇ પ્રમાણપત્ર

નિયત પિચ વિન્ડ ટર્બાઇન ના સીઇ પ્રમાણપત્ર

IEC61215 પ્રમાણપત્ર

IEC61215 પ્રમાણપત્ર

IEC61215-2005

IEC61215-2005

IEC61730-2005

IEC61730-2005

IEC62321-1

IEC62321-1

ISO9001

ISO9001

યુકે આયર્લૅન્ડ માટે એમસીએસ પ્રમાણપત્ર

યુકે આયર્લૅન્ડ માટે એમસીએસ પ્રમાણપત્ર

ઉત્તર અમેરિકા માટે NREL પરીક્ષણ અહેવાલ

ઉત્તર અમેરિકા માટે NREL પરીક્ષણ અહેવાલ

વાયર પ્રમાણપત્ર

વાયર પ્રમાણપત્ર

TUV પરીક્ષણ અહેવાલ

TUV પરીક્ષણ અહેવાલ

સૌર modules02 ના TUV પ્રમાણપત્ર

સૌર modules02 ના TUV પ્રમાણપત્ર

સૌર modules03 ના TUV પ્રમાણપત્ર

સૌર modules03 ના TUV પ્રમાણપત્ર

સૌર મોડ્યુલો TUV પ્રમાણપત્ર

સૌર મોડ્યુલો TUV પ્રમાણપત્ર

સીઇ certication

સીઇ certication

પિચ નિયંત્રિત વિન્ડ ટર્બાઇન માટે સીઇ પ્રમાણપત્ર

પિચ નિયંત્રિત વિન્ડ ટર્બાઇન માટે સીઇ પ્રમાણપત્ર

સીઇ પીવી પ્રમાણપત્ર મૉડ્યૂલ્સ

સીઇ પીવી પ્રમાણપત્ર મૉડ્યૂલ્સ

સીઇ આયર્લેન્ડ

સીઇ આયર્લેન્ડ

IEC60529

IEC60529

એન્ટરપ્રાઇઝ ઓનર

સન્માન-1_10
对外贸易 经营 者 备案 登记 书
工厂 营业 执照 002
海 田 营业 执照 - 最新 副本
控股 ISO 认证 કૉપિ
高新技术 企业 证书
自理 报检 单位 备案 登记 书
浙江省 高新技术 企业


WhatsApp Online Chat !