ما به شما کمک جهان در حال رشد از سال 1983

سیستم انرژی خورشیدی صنعتی و تجاری

9 (1)

 

سیستم انرژی خورشیدی صنعتی و تجاری شامل پانل های خورشیدی، یک کنترل سیستم و اینورتر. پانل های خورشیدی خواهد DC (جریان مستقیم) برق تولید، و این برق اجرا می شود هر چند مبدل و اینورتر به تولید AC (جریان متناوب) برق است. سپس این انرژی را به پانل برق AC به شبکه برق شرکت های ابزار را اجرا کنید. همانطور که در شبکه سیستم انرژی خورشیدی برخوردار است مزایای استفاده از هزینه و کم باتری رایگان، این می تواند زندگی عملیات سیستم را طولانی تر کند. همچنین از راه دور می توانید در طول عامل نظارت. از آن است که جریان اصلی در تولید انرژی خورشیدی تبدیل شده است. سیستم مزایای کاهش آلودگی، حفاظت از انرژی و حفاظت از محیط زیست، همه از آن را ارزش های اجتماعی قابل توجه به ارمغان می آورد. 

سیستم 02图片 1WhatsApp Online Chat !